Cookie beleid asv De Dijk

De website van asv De Dijk is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

vertrouwenspersoon

vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon

asv De Dijk heeft sportiviteit en respect hoog in het vaandel staan. We vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig en prettig voelt. Heb je dat gevoel niet? Zit je ergens mee en wil je een luisterend oor? Dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Zonder te oordelen gaat de vertrouwenspersoon op zoek naar oplossingen. Dit alles in vertrouwen.
Daarnaast willen we onze leden graag betrekken bij de verdere groei van onze vereniging. Ook daar kun je de vertrouwenspersoon voor inschakelen.

Voor wie?
De vertrouwenspersoon is er voor alle spelers, ouders/verzorgers, trainers, medewerkers, vrijwilligers en coaches van elke leeftijd.

Wanneer kun je terecht?
Voor incidenten en vermoedens van incidenten. Of suggesties om de club te verbeteren. Misschien heb je een vraag die je niet gemakkelijk stelt aan je teamleider of een ander. Misschien wordt er onvoldoende op een klacht van jou gereageerd of voel je je niet serieus genomen.  Of heb je een geweldig idee. 

Wat doet een vertrouwenspersoon?
Het belangrijkste: luisteren. De vertrouwenspersoon kan adviseren over een mogelijke oplossing en helpen bij het realiseren daarvan. Bij (ernstige) klachten schakelt de vertrouwenspersoon met de Commissie Sportiviteit en Respect om te bemiddelen. Dit alles in overleg met jou. 
Voor suggesties schakelt de vertrouwenspersoon met de interne commissies van de club (afhankelijk van waar het over gaat) en met het bestuur.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenspersoon?
De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Van de gesprekken wordt niemand op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar van op de hoogte bent. Soms is het noodzakelijk om andere personen bij een vraag of probleem te betrekken (of met elkaar te overleggen). Bij bepaalde zaken (zware klachten of concrete ideeën en suggesties) zal ook het bestuur worden geïnformeerd. Dit kan anoniem. Maar ook voor ideeën en suggesties kan geschakeld worden met het bestuur.

Mocht er iets zijn waar je een gesprek met 1 van de vertrouwenspersonen (Eveline de Gouw en Arjen Tromp) over wilt hebben, aarzel dan niet en neem contact op. Je mag de vertrouwenspersonen altijd aanspreken als je hem of haar op de club ziet en je kunt ook een mail sturen naar [email protected]

Aandachtsgebieden bij het aannamebeleid van alle functionarissen

De volgende punten zijn als voetbalclub asv De Dijk aandachtsgebieden bij het aanname beleid van alle functionarissen, trainers/coaches, begeleiders, scheidsrechters/officials en andere vrijwilligers.

Discriminatie

asv De Dijk staat voor een inclusieve club. Dat betekent dat iedereen mag meedoen en welkom is.

Diversiteit, waarbij iedereen met passie voor sport zichzelf mag zijn, maakt de sport mooi.

Discrimineren of uitsluiten is in Nederland bij wet verboden en strafbaar volgens artikel 1 van de Grondwet.

Zorg dat het onderwerp bespreekbaar is, hou een open houding naar degene die aangeeft dat hij of zij gediscrimineerd wordt en voer actief beleid op diversiteit en inclusief sporten.

Integriteit

De gedragscodes van asv De Dijk zijn leidend op de club, naast dat wat er onder Nederlandse wetgeving en normen van fatsoen valt. Onder integriteit verstaan we het open, eerlijk en transparant je sport uitvoeren. Grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele intimidatie, machtsmisbruik of discriminatie vallen onder ongewenste omgangsvormen. We spreken dan van het schenden of overtreden van de gemaakte afspraken door bepaald gedrag te vertonen of juist na te laten.

Het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) is daarmee een belangrijk onderdeel van het preventie- en integriteitsbeleid bij asv De Dijk.

Intimidatie en machtsmisbruik

Macht is het vermogen om anderen te sturen in hun gedrag. Intimidatie is iemands gedrag beïnvloeden door diegene angst aan te jagen. Intimidatie kan plaatsvinden door iemand in een machtspositie, richting iemand die minder of geen macht heeft.

Wijs iedereen die actief is binnen de club op hun machtspositie en ondersteun hen om hier goed mee om te gaan.

Pesten

Als sport staan we voor samen spelen en voor leren van elkaar. Pesten hoort daar niet bij. Pesten betreft alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel/herhalend karakter.

Maak pesten als gedrag regelmatig bespreekbaar en wees alert op de signalen (handel preventief).

Seksuele intimidatie en misbruik

Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele duiding, dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast. Dit in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.

Incidenten en meldingen in de sport rondom seksuele intimidatie variëren van verbale intimidatie (seksuele dingen roepen naar iemand) en niet-functionele of ongewilde aanrakingen tot aanranding, verkrachting en langdurig seksueel misbruik.

Iedereen binnen de club heeft gezamenlijk de verantwoordelijkheid om een veilige en positieve sportomgeving te creëren en om te handelen als het misgaat. De overheid brengt met het wetsvoorstel seksuele misdrijven het strafrecht meer in overeenstemming met de veranderende maatschappelijke normen en digitale ontwikkelingen.

Verboden middelengebruik

asv De Dijk staat voor een eerlijk en schone sport, hierbij staat de integriteit van de sport en de gezondheid van de sporter bovenaan. Onder verdovende middelen verstaan we het gebruik van doping en hard- of softdrugs, partydrugs, spierversterkende middelen of alcohol. Het gebruik van verboden middelen is dan ook ten alle tijden verboden.

Gedragscode voor functionarissen  

Een bestuurder, werknemer, of andere functionaris:

Zorgt voor een veilige omgeving. Schept een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook wordt ervaren.

Is dienstbaar. Handelt altijd in het belang van asv De Dijk en richt zich op het belang van de leden.

Is open. Handelt zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht te geven in diens handelen en beweegredenen.

Is betrouwbaar. Houdt zich aan de regels en afspraken, zoals de statuten, reglementen en besluiten van de (inter)nationale bond. Gebruikt informatie alleen voor het doel van de organisatie. Verklaart dat hij/zij vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen gebruikt.

Is zorgvuldig. Handelt met respect en stelt gelijke behandeling voorop. Weegt belangen op correcte wijze. Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie. Onderbouwt bestuursbesluiten goed, zodat er begrip is voor de gekozen richting.

Voorkomt (de schijn van) belangenverstrengeling. Vervult geen nevenfunctie en gaat geen financieel belang aan die in strijd is of kan zijn met zijn/haar functie. Bespreekt een eventueel voornemen tot het aangaan van een nevenfunctie of van een financieel belang in een organisatie met verantwoordelijken. Doet opgave van financiële belangen in andere organisaties en van nevenfuncties. Geeft aan of de nevenfuncties bezoldigd of onbezoldigd zijn. Voorkomt bij samenwerkingsvormen en -relaties de schijn van bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen. Neemt geen geschenken of giften aan die bestemd zijn om een persoonlijk voordeel te geven. Geeft geen geschenken uit hoofde van de functie en biedt geen diensten aan van een waarde van meer dan 25 euro en doet ook geen beloften om iets te doen of na te laten. Hij/zij meldt geschenken en giften met een waarde van meer dan 25 euro, die uit hoofde van de functie zijn ontvangen of gegeven.

Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport en/of asv De Dijk in diskrediet wordt gebracht. Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen.

Zet zich intensief in om ervoor te zorgen dat alle sporters en begeleiders zich houden aan de reglementen aangaande doping, seksuele intimidatie en matchfixing en het bestuursreglement alcohol in sportkantines. Sporters en begeleiders moeten gebonden zijn om bijvoorbeeld het tuchtrecht van toepassing te laten zijn. Als bestuurder ben je verantwoordelijk voor het – samen met de leden, trainers en ouders -– opstellen van gedragsregels voor de eigen vereniging.

Neemt (meldingen en signalen van) onbehoorlijk gedrag en grensoverschrijdend gedrag serieus.

Spant zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Zorgt voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk en/ of grensoverschrijdend gedrag. Stimuleert het melden van ongewenst gedrag.

Treedt adequaat op tegen het schenden van regels en normen door sporters, werknemers, supporters en anderen.

Spant zich in om te werken met integere werknemers, functionarissen, ondernemers, zaakwaarnemers, leveranciers, sponsoren, etc. Zorgt ervoor dat de sportorganisatie intern en extern handelt met personen en organisaties die van onbesproken gedrag zijn. Gaat na of een functionaris van onbesproken gedrag is (raadpleegt het Register met tuchtuitspraken seksuele intimidatie), vraagt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan en doet onderzoek in relatie tot de beoogde functie/vrijwilligersrol.

Het algemene screeningsprofiel is bij een VOG onderverdeeld in 8 risicogebieden:

  1. Informatie
  2. Geld
  3. Goederen
  4. Diensten
  5. Zakelijke transacties
  6. Proces
  7. Aansturen organisatie
  8. Personen

Deze risicogebieden zijn door Justis gekozen omdat hier sprake kan zijn van macht over personen, goederen, productieprocessen etc. Er kan namelijk een risico ontstaan als er macht wordt toegekend aan een persoon die niet integer of verantwoordelijk is omgegaan met een soortgelijke functie of doel.

Is zich bewust van de risico's van matchfixing en handelt hiernaar. Wedt niet op een sport waarbij hij/zij betrokken is. Verstrekt geen informatie, die nog niet openbaar is gemaakt, over een wedstrijd of een aspect van een wedstrijd waarbij hij/zij betrokken is aan bookmakers of aan anderen.

Ziet toe op de naleving van regels en normen. Zorgt dat iedereen de reglementen, de huisregels en gedragscode naleeft. 

Gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders

Als trainer/coach en begeleider is hij/zij een belangrijke factor in de cultuur van asv De Dijk. In deze functie draagt hij/zij de verantwoordelijkheid om voor alle sporters en zijn/haar team een zo veilig mogelijke omgeving te creëren, waar iedereen zichzelf mag zijn, op zijn of haar eigen niveau.

Een trainer, coach of begeleider:

Zorgt voor een veilige omgeving. Schept een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houdt zich aan de veiligheidsnormen en -eisen.

Kent en handelt naar de regels en richtlijnen. Zorgt dat hij/zij op de hoogte is van de regels en richtlijnen en past ze ook toe. Stelt ook de sporters in staat om er meer over te weten te komen.

Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Vermeldt alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider. Hij/zij kan bovendien een verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen (een VOG is 3 jaar geldig).

Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid, en misbruikt zijn/haar positie niet.

Gebruikt zijn/haar positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en/of seksueel misbruik. Geen enkele seksuele handeling, seksueel contact (fysiek of digitaal) en/of relatie met minderjarigen is geoorloofd. Je hebt een meldplicht wat betreft grensoverschrijdend gedrag, seksuele intimidatie en/of misbruik.

Respecteert het privéleven van de sporter. Dringt niet verder binnen in het privéleven van sporters dan noodzakelijk. Gaat met respect om met de sporters en met de ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals kleedkamers, douches of hotelkamers.

Tast niemand in zijn waarde aan. Onthoudt zich van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Maakt geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid/overtuiging, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en is tolerant.

Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport en/of asv De Dijk in diskrediet wordt gebracht. Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende en/ of beledigende opmerkingen.

Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport en/of asv De Dijk. Krijgt hij/zij iets aangeboden om iets te doen of na te laten, dan meldt hij/zij dit aan het bestuur.

Ziet toe op naleving van regels en normen. Zorgt dat iedereen de reglementen, huisregels en gedragscode naleeft.

Is open en alert op waarschuwingssignalen. Is waakzaam en alert op signalen en aarzelt niet om die door te geven aan het bestuur of de vertrouwens(contact)persoon (commissie sportiviteit en respect).

Is voorzichtig. Stelt nooit informatie beschikbaar die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Hij/zij wedt niet op de sport waar hij/zij bij betrokken is.

Drinkt tijdens het coachen geen alcohol en spreekt met jeugdteams af dat er geen alcohol wordt gedronken.

Gedragscode voor scheidsrechters en officials

Een scheidsrechter of official:

Is neutraal bij het leiden of jureren van wedstrijden en voorkomt de (schijn van)

belangenverstrengeling.

Gaat respectvol om met alle betrokkenen.

Zorgt voor een veilige omgeving in en rond de wedstrijd in samenwerking met de trainers/coaches en begeleiders. Schept een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houdt zich aan de veiligheidsnormen en -eisen.

Organiseert een goede samenwerking met de andere arbitragefunctionarissen, die in de wedstrijd actief zijn (assistent-scheidsrechters, lijnrechters, etc.).

Is dienstbaar, zowel bij het faciliteren van een sportief verloop van de wedstrijd als bij het uitvoeren van het beleid rond sportief gedrag.

Ziet toe op naleving van regels en normen in samenwerking met de trainers/coaches en begeleiders. Ziet toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.

Is open. Handelt zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen.

Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport en/of asv De Dijk in diskrediet wordt gebracht, ook bij het gebruik van social media.

Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of goederen aan van tegenspelers, trainers/coaches, bestuurders, of derden, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport en/of asv De Dijk. Als hem/haar wordt aangeboden om iets te doen of na te laten, dan meldt hij/zij dit aan het bestuur.

Biedt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan tegenspelers, trainers/coaches, bestuurders, of derden aan, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport en/of asv De Dijk.

Is collegiaal ten opzichte van andere scheidsrechters en officials, ook als hij/zij toeschouwer is bij een collega-scheidsrechter.

Is zich bewust van de risico's van matchfixing, handelt voorzichtig en meldt eventuele signalen bij het bestuur.

Gedragscodes voor sporters

De sporter:

Is open. Als hij/zij wordt gevraagd om iets te doen dat tegen zijn/haar eigen gevoel, normen en waarden ingaat: dan meldt hij/zij dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en meldingen kan hij/zij ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland. Ook wanneer hij/zij wordt gevraagd om vals te spelen, dan meldt hij/zij dit.

Respecteert anderen. Hij/zij heeft respect voor iedereen. Voor de tegenstander(s), teamgenoten, de scheidsrechter, trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op zijn/haar taalgebruik en hoe hij/zij zich aan anderen presenteert. Geeft iedereen het gevoel dat hij/zij zich vrij kan bewegen.

Respecteert afspraken. Komt op tijd, meldt zich (tijdig) af, luistert naar instructies en houdt zich aan de regels.

Gaat netjes om met de omgeving. Maakt niets stuk, respecteert ieders eigendommen. Laat de kleedkamer netjes achter. Ruimt de materialen op. Gooit afval in de afvalbakken.

Blijft van anderen af. Raakt (buiten de normale sportbeoefening) niemand tegen zijn of haar wil aan.

Houdt zich aan de regels. Leest de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houdt zich daar ook aan.

Tast niemand aan in zijn of haar waarde. Onthoudt zich van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Sluit niemand buiten en is tolerant.

Discrimineert niet. Maakt geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid/overtuiging, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.

Is eerlijk en sportief. Speelt niet vals, gebruikt geen verbaal of fysiek geweld, gebruikt geen doping.

Doet niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record. Fixt ook geen sportmoment, zoals de eerste uitgooi. Wedt niet op eigen wedstrijden.

Meldt overtredingen van deze gedragscode. Meldt overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon (commissie sportiviteit en respect).

Drinkt na het sporten geen alcohol (of met mate) en drinkt niet als hij of zij nog moet deelnemen aan het verkeer.

                                                                                                              

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!